Ishrana za živinu

TOP 5 PT-1


Premiks za tovne piliće do 15 dana starosti

Potpuna smeša pripremljena sa TOP 5 PT-1 omogućava priraste i konverzije po normativima najzahtevnijih hibrida. Garantuje zaštitu od kokcidioze, zdravo i ujednačeno jato kao i visok kvalitet mesa.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOP 5 PT-1 namenjen je za proizvodnju starter smeše za tovne piliće. Potpuna smeša se daje u suvom stanju uz osiguravanje dovoljne količine sveže vode. Po piletu osigurati 5 00 grama potpune smeše. Očekivana težina pileta je 420-440 grama.

TOP 5 PT-2


Premiks za tovne piliće od 16 dana starosti do 5 dana pred klanje

Smeša pripremljena sa TOP 5 PT-2 osigurava zaštitu pilića od kokcidioze, ujednačeno zdravo jato i mali procenat uginuća.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOP 5 P T-2 namenjen je za proizvodnju grover smeše za tovne piliće Potpuna smeša se daje u suvom stanju uz osiguravanje dovoljne količine sveže vode. Po piletu osigurati 3 kg potpune smeše. U t om periodi o čekivana težina pileta je 2-2,1 kg.

TOP 5 PT-3


Premiks za tovne piliće za poslednjih 5 dana tova

Ishrana smešom pripremljenom sa TOP 5 PT-3 garantuje ujednačeno i zdravo jato, nizak procenat uginuća i kvalitetno meso.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOP 5 PT-3 namenjen je za proizvodnju finišer smeše za tovne piliće. Potpuna smeša se daje u suvom stanju uz osiguravanje dovoljne količine sveže vode. Po piletu osigurati 1,1kg potpune smeše. Očekivana težina pileta je 2,6 kg.

TOP 5 ŽNK


Premiks za nosilje konzumnih jaja

TOP 5 ŽNK daje dobro izbalansiranu smešu aminokiselinama, vitaminima, mikro i makro mineralima, što garantuje visoku proizvodnju kvalitetnih jaja.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOP 5 ŽNK služi za pripremu potpunih smeša za nosilje konzumnih jaja. Potpuna smeša pripremljena sa TOP 5 ŽNK daje se u suvom stanju u količini do 115g po kokici, uz stalan pristup svežoj vodi i odgovarajući svetlosni program.