TOP 5 GTJ Premiks za tovnu junad

Redovnom upotrebom TOP 5 GTJ u ishrani tovnih junadi osigurava se kraći tov junadi i bolji kvalitet mesa.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: TOP 5 GTJ namenjena je za proizvodnju potpune smeše za ishranu tovne junadi. Po junetu dnevno osigurati 1-1,5 kg potpune smeše na 100 kg telesne mase ili 150-250 grama TOP-a 5 GTJ. Ne sadrži hraniva animalnog porekla.